fbpx
logo

Camp One Outdoor

close

สินค้า

บริการลูกค้า

บทความทั้งหมด

JAKE LAH TH OWNER EXCLUSIVE CLUB

หน้าแรก / 21 มีนาคม วันป่าไม้โลก (WORLD FORESTRY DAY)

21 มีนาคม วันป่าไม้โลก (WORLD FORESTRY DAY)

21 มี.ค. 2024

21 มีนาคม วันป่าไม้โลก (WORLD FORESTRY DAY)

วันป่าไม้โลก (World Forestry Day)

ป่าไม้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต และยังเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคสำหรับมนุษย์ ทั้งยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ซึ่งป่าไม้ในประเทศไทยแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ป่าไม่ผลัดใบ และป่าผลัดใบ
ปัจจุบันป่าไม้ถูกตัดทำลายไปเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งในธรรมชาติและในเมือง รวมถึงยังสร้างผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และความสมดุลในแง่อื่น ๆ ด้วย ดังนั้นการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูสภาพป่าไม้จึงต้องช่วยกันอย่างเร่งด่วน และต่อเนื่อง เพื่อคืนความหลากหลายทางธรรมชาติ ให้ระบบนิเวศได้อยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน

ได้มีการจัดกันต่อเนื่องเป็นเวลามากว่า 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ตลอดจนประโยชน์และผลิตผลต่างๆ ที่ได้รับจากป่าทั้งนี้ แนวคิดในการกำหนดวันป่าไม้โลกมีต้นกำเนิดมาจากการประชุมสมัชชนสมัยทั่วไปของสันนิบาตยุโรปด้านการเกษตร (European Confederation of Agriculture) ครั้งที่ 23 ในปี 2541 และในปีเดียวกันนั้นเอง องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้สนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว โดยคาดหวังว่าจะสามารถกระตุ้นความตระหนักของสาธารณชนถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้

โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในวันที่ 21 มีนาคมของทุกปีทั่วโลก สาเหตุที่กำหนดให้วันที่ 21 มีนาคมของทุกปีเป็นวันป่าไม้โลกนั้น เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตรงได้ฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดี ซึ่งจะเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 21 มีนาคมและ 22 กันยายนของทุกปี) หรือในหนึ่งรอบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ แกนหมุนของโลกที่เอียง (Earth’s axial tilt) จะเลื่อนมาอยู่ในระนาบที่ได้ฉากกับตำแหน่งดวงอาทิตย์ จุดที่ระนาบทั้งสองตัดกันว่า วิษุวัต (Equinox) เหตุการณ์นี้เรียกอีกอย่างว่า “วันราตรีเสมอภาค” หมายถึงเวลาตอนกลางคืนเท่ากับเวลากลางวันพอดีและในวันที่ 21 มีนาคม ดังกล่าว ทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่า “ศารทวิษุวิตของเขตซีกโลกใต้” (Autumnal equinox in Southern Hemisphere) หมายความว่า จุดที่มีกลางวันและกลางคืนเท่ากันในฤดูใบไม้ร่วง (วันศารท คือ วันเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกใต้) และ วสันตวิษุของซีกโลกเหนือ (Vernal Equinox in Northern Hemisphere) หมายความว่า จุดที่มีกลางวันและกลางคืนเท่ากันในฤดูใบไม้ผลิเขตซีกโลกเหนือทั้งนี้ FAO ได้เลือกวันดังกล่าวเป็นวันเฉลิมฉลองป่าไม้โลก เพื่อส่งเสริมแลประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ใน 3 ประเด็นหลัก คือ การป้องกัน (Protection) ผลิตผลป่าไม้ (Producion) และการนันทนาการ (Recreation)

ตลอดระยะเวลายาวนานหลายร้อยล้านปี “ป่าไม้” ยังคงทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน (carbon sinks) ชั้นเยี่ยม เจริญเติบโตตามธรรมชาติ เพียงแค่มีดิน น้ำ อากาศ แสงแดด และความชื้น ในระดับที่เหมาะสมกับชนิดพันธุ์ เหล่าบรรดาพืชน้อยต้นอ่อนเจริญงอกงามกลายเป็นป่าใหญ่ อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร ดึงดูดเหล่าสิ่งมีชีวิตทั้งน้อยใหญ่มารวมตัวกัน ทั้งนักล่า เหยื่อ และผู้ย่อยสลาย ก่อเกิดห่วงโซ่อาหาร และระบบนิเวศ

ภายหลังเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จนกระทั่งมนุษย์ได้ถือกำเนิดและวิวัฒนาการ มนุษย์ได้เรียนรู้วิธีการนำทรัพยากรมาใช้ในการดำรงชีวิตและเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในอดีตมนุษย์มีการใช้ทรัพยากรในระดับที่ธรรมชาติสามารถฟื้นฟูได้ แต่ภายหลังเมื่อมีการใช้ทรัพยากรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติลดลงส่งผลให้แหล่งกักเก็บคาร์บอนลดลง (แต่ขณะเดียวกันก็มีการปลดปล่อยคาร์บอนมากยิ่งขึ้น) และสัตว์ป่าถูกคุกคามมากยิ่งขึ้น จนในที่สุดก็เกินขีดความสามารถที่ป่าไม้จะสามารถฟื้นฟูได้

จึงเป็นที่มาของความสำคัญของวันป่าไม้โลก หรือ International Day of Forests ในวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี รวมทั้งข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อป้องกันหรือมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรป่าไม้

หนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะช่วยชะลอภาวะโลกรวนลงได้ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และการใช้ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ในอนาคตทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีคุณประโยชน์เหล่านี้จะยังคงอยู่ได้เพียงการไม่เข้าไปรุกล้ำ คุกคาม ลักลอบ แต่ช่วยกันร่วมส่งเสริมและดูแลทรัพยากรเหล่านี้ ซึ่งจะมีผลต่อประชากรรุ่นถัดๆ ไป อาจเป็นในอีกหลาย 10 ปีข้างหน้าก็ตาม แต่หากไม่มีการเริ่มต้นเลย ภาวะโลกรวนจะยิ่งทวีความรุนแรงและคืบคลานมาสู่มนุษย์เร็วยิ่งขึ้น ทุกคนสามารถมองอนาคตได้ แต่จะทำให้เกิดอนาคตตามภาพที่เราตั้งใจไว้ ต้องเริ่มต้นจากปัจจุบัน

CamponeNR ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงในการช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ แม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว แต่ทุกคนสามารถตระหนักและช่วยกันรักษาป่าไม้ไทยของเราได้ คนละไม้คนละมือมารักษ์ป่าไปด้วยกันครับ!

#camponeNR #camping #WORLDFORESTRYDAY #ป่าไม้ #แคมป์ปิ้ง

บทความน่าสนใจอื่น ๆ

test

ช้อปง่าย

ซื้อของได้ตลอด 24 ชม.

test

จัดส่งทั่วไทย

ใกล้ไกลแค่ไหนก็จัดส่ง

test

จ่ายง่าย สะดวก

ช่องทางชำระเงินหลากหลาย

test

บริการช่วยเหลือ

09:00 - 21:00 ทุกวัน