fbpx
logo

Camp One Outdoor

close

สินค้า

บริการลูกค้า

บทความทั้งหมด

JAKE LAH TH OWNER EXCLUSIVE CLUB

All Brand

All Collection

นโยบายร้านค้า

PDPA Policy (นโยบายการรักษาข้อมูล CampOneOutdoor.com)

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ CampOneOutdoor.com ทุกท่าน

ประกาศเรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีไว้สำหรับลูกค้าของร้าน แคมป์วันเอ้าดอร์ สาขาหนองแขมและสาขาราชพฤกษ์ รวมถึงช่องทางออนไลน์ CampOneOutdoor.com ทุกท่าน

CampOneOutdoor.com ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ บริษัทจะใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการ คุ้มครอง และการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์) ดังกล่าว ระหว่างที่ท่านติดต่อกับบริษัท บริษัทอาจ และ/หรือทำการจัดเก็บ นำไปใช้ เปิดเผย หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการติดต่อระหว่างบริษัทกับท่าน การจัดหาสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ท่าน การตอบคำถามหรือข้อร้องเรียน การให้ข้อมูล และ/หรือรายการอัพเดทสินค้าบริการ รวมทั้งโปรโมชั่น รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินกิจการและรักษาไว้ซึ่งธุรกิจของบริษัทตามที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งต่อไปในประกาศฉบับนี้จะเรียกรวมว่า “วัตถุประสงค์”)

CampOneOutdoor.com มีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์) หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท หรือไม่ยินยอมตามประกาศฉบับนี้ หรือไม่ยินยอมตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจะไม่สามารถจัดหาสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ท่าน หรือตอบข้อซักถาม หรือดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะเวลา 2 ปี ในการเก็บรักษาข้อมูล

CampOneOutdoor.com ขอให้คำมั่นสัญญาว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย โดยท่านมีสิทธิที่จะขอเข้าถึง คัดลอก อัพเดท หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรักษาไว้ และท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทจำกัดการดำเนินการหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา (เช่น ท่านอาจแจ้งบริษัทให้หยุดส่งข้อมูลด้านการตลาด โปรโมชั่น หรือการติดต่อท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เป็นต้น), ท่านสามารถส่งคำร้องขอของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง: อีเมล์ [email protected]
การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทถือเป็นการที่ท่านยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ นำไปใช้ เปิดเผย และดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวภายใต้ประกาศฉบับนี้ นอกจากนี้ บริษัทถือว่าท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและครบถ้วน และข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทไม่เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นปัจจุบัน และท่านจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

CampOneOutdoor.com ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงและแก้ไขประกาศและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการปรับปรุงแก้ไขประกาศหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยการประกาศหรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ หรือโดยวิธีอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นควร ทั้งนี้ กรณีที่มีการแก้ไขประกาศหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เฉพาะกับข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บภายหลังจากที่บริษัทได้เผยแพร่ประกาศและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์ CampOneOutdoor.com แล้วเท่านั้น

ด้วยความนับถือเป็นอย่างสูง
CampOneOutdoor.com

test

ช้อปง่าย

ซื้อของได้ตลอด 24 ชม.

test

จัดส่งทั่วไทย

ใกล้ไกลแค่ไหนก็จัดส่ง

test

จ่ายง่าย สะดวก

ช่องทางชำระเงินหลากหลาย

test

บริการช่วยเหลือ

09:00 - 21:00 ทุกวัน